Vier colleges presenteren gemeenteraden bedrijfsplan voor één ambtelijke organisatie

BERGEN/UITGEEST/CASTRICUM/HEILOO – Vanaf 1 januari 2017 zorgt één ambtelijke organisatie voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van de vier zelfstandige gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Dat is tenminste de insteek van de vier colleges, die daarover vanochtend een voorgenomen besluit hebben genomen. Hoe die zogeheten ‘Werkorganisatie BUCH’ gaat functioneren hebben de colleges uitgewerkt in een bedrijfsplan. Ze sturen dat deze week naar de gemeenteraden. Die beslissen 24 juni of ze het groene licht geven aan de colleges voor het aangaan van een gemeenschappelijke regeling.

Een kleine twee jaar geleden gaven de gemeenteraden van Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ieder voor zich hun college de opdracht om de mogelijkheden van samenwerking tussen de vier te verkennen. Een traject van onderzoek en rapportage mondde afgelopen januari uit in een gezamenlijke vaststelling van de gemeenteraden dat een volledige ambtelijke fusie de meeste mogelijkheden biedt om de dienstverlening aan de inwoners te verbeteren, kosten te besparen en de kwetsbaarheid van (delen van) de vier organisaties terug te dringen.

Het nu door de colleges gepresenteerde bedrijfsplan laat zien hoe de nieuwe fusieorganisatie eruit zou kunnen zien. Het plan geeft verder aan hoe die organisatie (huidig aantal fte is 705; 846 medewerkers) kan worden ingericht, zodat die per 1 januari 2017 vol in bedrijf kan zijn. Een van de uitgangspunten is dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Vanaf 2017 wordt wel gebruikgemaakt van natuurlijk verloop om structurele besparingen te bereiken.

De vier colleges sturen het bedrijfsplan nu ter raadpleging aan de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR).

‘Dienstverlening continu verbeteren; elke gemeente eigen balie’

De inwoners van de vier gemeenten gaan op zich niet heel veel merken van de fusie. Behalve dan dat de colleges de lat hoog leggen als het gaat om de kwaliteit van de dienstverlening. De werkorganisatie BUCH mikt op een continue verbetering van dienstverlening aan de bewoners en de (maatschappelijke) ondernemers. De inwoners moeten daarin een centralere plaats krijgen dan ze tot nu toe hadden. De dienstverlening komt ‘dichterbij’, gaat beter faciliteren. Tegelijk wordt optimaal gebruik gemaakt van (digitale) technieken, onder meer om 24/7 met burgers in contact te staan.

Elke gemeente houdt een publieksbalie in zijn eigen gemeentehuis, waar bijvoorbeeld reisdocumenten en rijbewijzen kunnen worden afgehaald. Tegelijk is het heel waarschijnlijk dat een aantal ambtenaren vanaf 2017 op een ander gemeentehuis bereikbaar zal zijn dan voorheen. Door afdelingen samen te voegen en het Nieuwe Werken in te voeren is een van de gevolgen van de fusie dat zo’n 20% van het totale vloeroppervlak van de vier gemeentehuizen kan worden doorverhuurd of verkocht.

Voor de eerste vier jaren vanaf 2017 voorziet het Bedrijfsplan in een structurele jaarlijkse besparing van 10% op de kosten van de bedrijfsvoering. (Die beliep in 2015 voor de vier gemeenten samen nog zo’n € 52 miljoen). Meer dan de helft van die besparingen zal overigens worden ingezet ter verbetering van de dienstverlening en het verder ontwikkelen van de nieuwe organisatie.

Onder de bedrijfsvoering wordt gerekend: loonkosten, kosten ICT, huisvesting en faciliteiten. Die maken in 2015 zo’n 27% uit van de totale begroting van de vier gemeenten samen (€ 192 miljoen).

De overige 73% van de begrotingen (samen circa € 140 miljoen) blijft ter beschikking van iedere gemeente om zijn eigen – door de politiek bepaalde – programma’s mee uit te voeren: van wegenonderhoud tot zorg, van stadsvernieuwing tot veiligheid etc.

Lokale kleur
De gemeenteraden buigen zich op 24 juni over het Bedrijfsplan. Zij zullen dan zeker meewegen of de colleges erin zijn geslaagd om aan twee zwaarwegende verlangens van de gezamenlijke raden tegemoet te komen. De raden willen namelijk dat de lokale kleur van elke gemeente behouden blijft en niets te lijden zal hebben als de ondersteuning straks vanuit één ambtelijke organisatie komt. Verder willen de raden gewaarborgd zien dat ze ieder voor zich goed grip kunnen houden op de

Werkorganisatie BUCH. De slogan: ‘Samen gaan om jezelf te blijven’ was immers niet voor niets de laatste tijd de ondertitel van allerlei onderzoeken die aan het nu gepresenteerde Bedrijfsplan ten grondslag lagen.