Vaststelling bestemmingsplan ‘Appartementen Smallekamplaan’

Een ontwerpschets van de drie geplande appartementencomplexen (Foto gemeente Uitgeest – Scholtens Groep)

UITGEEST – De gemeenteraad van de gemeente Uitgeest heeft besloten het bestemmingsplan ‘Appartementen Smallekamplaan 2018’ vast te stellen. Dit bestemmingsplan is een integrale herziening van het voormalige bestemmingsplan en vervangt daarmee het bestemmingsplan dat is vastgesteld op 26 april 2012. Het vastgestelde bestemmingplan is in detail aangepast aan het woningbouwplan ‘Waterman’ waarbij drie appartementencomplexen met totaal 52 woningen zullen worden opgericht.

Bestemmingsplan ter inzage
Het bestemmingsplan ‘Appartementen Smallekamplaan 2018’ en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 23 mei tot en met 4 juli 2018 in het gemeentehuis, Middelweg 28, 1911 EG in Uitgeest.

Het bestemmingsplan kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl ID-code: NL.IMRO.0450.BPAppSmallek2018-VS01.

Beroep
Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die eerder tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen aantonen niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen;
  • belanghebbenden die niet kunnen instemmen met de door de gemeenteraad bij vaststelling aangebrachte wijziging(en).

Een beroepschrift kan worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.