Uitgeest werkt aan ambities duurzaamheid

UITGEEST – De gemeenteraad van Uitgeest heeft voor 2018 een bedrag van €160.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van taken op het gebied van duurzaamheid en milieu. Daarvan is € 50.000 bestemd voor een speciaal ‘participatiebudget duurzaamheid’. Wethouder Antoine Tromp: ‘Daarmee kunnen duurzame initiatieven vanuit de inwoners worden ondersteund. Zo onderstrepen wij nog eens dat wij juist ook als lokale gemeenschap grote verantwoordelijkheid dragen voor het slagen van de nationale klimaatambities. Ik verwacht veel van de participatie van de inwoners. Die kan duidelijk maken voor welke maatregelen veel draagvlak bestaat. Daar beginnen we dan wat mij betreft mee.’

Op nationaal niveau is bepaald dat in 2050 in Nederland een klimaatneutrale, klimaatadaptatieve en circulaire samenleving en leefomgeving moeten zijn gerealiseerd. Die doelen worden nagestreefd met verschillende programma’s en actieplannen. Deze vragen de samenwerking en medewerking van gemeenten, inwoners en bedrijfsleven.

Afgelopen jaar is een Programmanota duurzaamheid & milieu opgesteld. Die geeft als hoofddoelen voor Uitgeest:

• Een veilig milieu in een duurzame gemeente waar het voor inwoners en bezoekers prettig wonen, werken en/of recreëren is
• Klimaatneutraal (op onderdelen) in 2030
• Volledig circulaire economie (blijvend inzetten van grondstoffen) in 2030
• Openbare ruimte bestand tegen klimaatverandering
• Alle inwoners en ondernemers participeren en leveren een bijdrage

De middelen
Hoe de genoemde doelen bereikt kunnen worden is voor de gemeente een kwestie van voortdurend meebewegen met ontwikkelingen en initiatieven vanuit de markt en inwoners. Waar de gemeente concrete acties kan uitvoeren worden die ook ingezet. Antoine Tromp: ‘Denk daarbij op het gebied van klimaatneutraliteit bij voorbeeld aan de mogelijkheid om te bepalen dat nieuwbouw in Uitgeest alleen nog klimaatneutraal mag zijn. Niet alleen bij woningbouw, maar juist ook maatschappelijke accommodaties zoals het nieuwe Integraal Kind Centrum, en het nieuwe Geesterheem. Ook bij bestaande gebouwen zoals het dorpshuis, gemeentehuis, Zienhouse en de sportaccommodaties kan gestreefd worden naar klimaatneutraliteit.’

Aan de ontwikkeling naar een circulaire economie kan Uitgeest een bijdrage leveren door het eigen inkoop- en aanbestedingsbeleid circulair in te richten. Afgelopen 14 december heeft de staatssecretaris het reeds door de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo ondertekende manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen bekrachtigd. In het kader daarvan wordt een actieplan opgesteld voor 2018.Verder wordt erop ingezet om samen met de inwoners het scheidingspercentage van afval te maximaliseren en de hoeveelheid restafval te minimaliseren.

Een klimaatadaptieve gemeente is vooral een gemeente die ruimtelijk zo is ingericht dat deze bestand is tegen allerlei klimaatinvloeden. De gemeente Uitgeest heeft reeds de intentieverklaring ‘Klimaatadaptatie Noord-Kennemerland Noord’ getekend. Om te kunnen bepalen welke investeringen moeten worden gedaan wordt een klimaatstresstest uitgevoerd. In samenspraak met de buurten worden vervolgens keuzes gemaakt in noodzakelijke ruimtelijke ingrepen. Daarnaast worden inwoners en ondernemers ook gestimuleerd hun eigen perceel klimaatadaptief in te richten. Bij voorbeeld met ‘groene daken’ en door het verkleinen van het aandeel bestrating in tuinen.

Inwoners en ondernemers
Naast de gemeente is er een belangrijke rol voor inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De gemeente brengt via platforms, corporaties en Verenigingen van eigenaren de dialoog op gang over de bijdrage die ieder kan leveren en inventariseert waar de overheid ondersteuning kan bieden of een aanjagende rol moet vervullen. Zo speelt de ondernemersgroep GreenBiz al anderhalf jaar een voortrekkersrol bij de verduurzaming van het bedrijventerrein en werpt het nieuwe initiatief DUEC zich op als de eerste energiecoöperatie in Uitgeest. Die coöperatie gaat in 2018 bijvoorbeeld participaties uitgeven in de molen de Boekel. Wethouder Tromp: ‘De Boekel is mede gefinancierd door Decra, waar de gemeente Uitgeest aandeelhouder in is. Inwoners kunnen dan met die participaties makkelijk meeprofiteren van investeringen in duurzaamheid.’

Realistische verwachtingen
Het lijkt realistisch om te verwachten dat veranderingen niet geleidelijk zullen komen, maar met horten en stoten. Volgend jaar zal vooral in het teken staan van het inventariseren van kansen en uitdagingen binnen de gemeente. Voorbeelden van inventarisatie zijn de klimaatstresstest maar ook het warmteplan ‘Aardgasvrij in 2050’. Antoine Tromp: ‘We denken ook aan een buurtscan voor verduurzaming van bestaande woningen. Verder zijn er regionale projecten waar Uitgeest haar ambities mee kan halen, zoals uitbreiding van het aantal e-laadpalen in samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam.’