Uitgebreide voorbereidingsprocedure woning Kleis 29-31

UITGEEST – Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken op grond van het bepaalde in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat een door de gemeenteraad vastgestelde ontwerp Verklaring van geen bedenkingen met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Deze ontwerpverklaring voorziet in het bouwen van een woning tussen Kleis 29 en Kleis 31 te Uitgeest.
Tegelijkertijd ligt, in samenhang met voornoemde verklaring, eveneens op grond van de Wabo en van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage de ontwerpomgevingsvergunning voor dit project.
De ontwerpverklaring en het ontwerpbesluit liggen gedurende de hierboven genoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. De stukken zijn ook in te zien op de website van de gemeente Uitgeest onder ‘Gemeentehuis’ en ‘Terinzagelegging’. Binnen de hierboven genoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen over de ontwerpen indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze dient tijdig een afspraak te worden gemaakt via telefoonnummer 14 0251.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op welke onderdelen van de ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft.