Terinzagelegging ontwerp Omgevingsvisie Uitgeest 2030

Uitgesst – Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat vanaf vrijdag 28 juli 2017 tot en met 8 september 2017 voor een periode van zes weken het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 ter inzage ligt.
U kunt het ontwerp van de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 tijdens openingstijden inzien in het gemeentehuis, Middelweg 28 te Uitgeest. Daarnaast is het plan in te zien via de website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
In het ontwerp van de Omgevingsvisie wordt ingegaan op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Uitgeest. In het ontwerp wordt een beeld geschetst van Uitgeest in 2030. Daarbij wordt ook aangegeven wat dit voor de verschillende deelgebieden (Oude dorp, woongebieden, stationslocatie, bedrijventerrein, aan het water en weidegebied) binnen de gemeente betekent in de vorm van streefbeelden. De hoofdlijnen /rode draden uit de visie worden gevormd door: het versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp; een gezonde, sociale en vitale kern; een goed bereikbaar dorp met goede voorzieningen rond het centrum en het station en de ombouw naar een duurzame, energiezuinige en klimaatbestendige gemeente. De hoofdlijnen worden in de visie verder uitgewerkt in zogenaamde opgaven. Wat is nodig om het doel te halen, zoals onder meer voldoende woningen, een goede openbare ruimte, een vitaal centrum, een gezonde omgeving en geen overlast van water.
Gedurende bovenvermelde termijn kunt u een schriftelijke of mondelinge zienswijze indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 7, 1910 AA UItgeest. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u via het algemene telefoonnummer 140251 een afspraak maken.
Op woensdag 6 september is er vanaf 19.00 tot 21.00 uur een inloopavond in het gemeentehuis van Uitgeest. Op deze avond kunt u vragen stellen over onderwerpen uit de visie.
Mede op basis van de zienswijzen zal vervolgens een voordracht worden gedaan aan de gemeenteraad om de Omgevingsvisie Uitgeest 2030 vast te stellen, naar verwachting in een raadsvergadering eind 2017.