Raadsinformatiebijeenkomst over Wind en Zon in het buitengebied

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – In Uitgeest wordt donderdagavond 27 augustus een digitale raadsinformatiebijeenkomst over de Regionale Energie Strategie (RES) gehouden. Het college van Uitgeest heeft op 30 juni ingestemd met het concept van de Regionale energiestrategie (RES) voor de regio Noord-Holland Noord (NHN). In dit concept staan alle zoekgebieden en mogelijkheden voor grootschalige opwek van zonne- en windenergie in de deelregio Alkmaar, waar Uitgeest onderdeel van uitmaakt. Het college heeft wel een duidelijke beperking aan het bod toegevoegd. De zoekgebieden beperken zich nu tot het bedrijventerrein (zon en wind), de Limmerkoog (zon) en N203 Uitgeest-Krommenie (wind en zon). Daarnaast wil het college een extra inzet op ‘zon op parkeerterreinen’.

In september wordt de gemeenteraad gevraagd om een reactie te geven op de concept-RES. Hieraan vooraf leggen wij het graag ter informatie voor aan raadsleden en inwoners van de gemeente Uitgeest tijdens een raadsinformatiebijeenkomst. Ook inwoners kunnen hun reactie laten blijken.

Lokale inbreng
Afgelopen jaar is er door professionals, overheden, inwoners, ondernemers en belangenverenigingen in onze regio samengewerkt aan de concept-RES. Met elkaar is gekeken naar de ruimte en mogelijkheden voor het opwekken van energie uit zon en wind in het buitengebied. Naast regionale overleggen is er in de gemeente Uitgeest een ‘lokale atelier’ georganiseerd voor belangenorganisaties en inwoners. Tijdens het lokale atelier gaven de aanwezigen hun mening. De uitkomst was: zon op grote daken had een warme belangstelling van de deelnemers, evenals op parkeerterreinen en op geluidsschermen. Belangstelling was er ook voor wind rond bedrijventerreinen en langs infrastructuur. Zon of wind in het open landschap, in het bijzonder wind, stelden de deelnemers niet op prijs. Met al deze inbreng is de voorlopige concept-RES opgesteld, die op 24 april openbaar is gemaakt (zie ook: https://energieregionhn.nl/conceptres).

Ook de raad is om haar opinie gevraagd. De raad gaf duidelijk aan geen voorstander te zijn van windmolens of van zonneweides in het open landschap. Er was een pleit voor zon op daken en zon op parkeerplaatsen. Op basis hiervan heeft het college zijn beperkingen op het bod aangebracht.