Portefeuilleverdeling van nieuw college een feit

Het nieuwe college heeft de portefeuilleverdeling vastgesteld en gaat vol enthousiasme aan de slag. Op de foto het volledige college met v.l.n.r. Jelle Brouwer, Cecilia van Weel, Wendy Verkleij, raadsgriffier Sander Koolen en Cees Beentjes (Foto Ger Bus)

UITGEEST – Afgelopen week heeft het college van Uitgeest de portefeuilleverdeling vastgesteld. Verder is de vertegenwoordiging bepaald in de diverse gemeenschappelijke regelingen, de verbonden partijen en andere samenwerkingsverbanden. De verdeling hiervan en verdere informatie over het college vindt u op www.uitgeest.nl

Burg. W. Verkleij

Wethouder C. Beentjes

Wethouder C. van Weel

Wethouder J. Brouwer

1stelocoburgemeester

2delocoburgemeester

3delocoburgemeester

Bestuurlijke & juridische zaken

Jeugdzorg, Wmo, werk & participatiewet

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Klimaatverandering incl. afvalbehandeling

Openbare orde & veiligheid

Onderwijs

Financiën

Ruimtelijke ordening

Coördinatie handhaving

Jongeren & ouderenbeleid

Verkeer & vervoer

Wonen

Recreatie & toerisme

Volksgezondheid

Economische zaken

Project ontwikkeling centrumgebied

Dienstverlening

Subsidiebeleid

Kunst, cultuur & erfgoed

Project verbinding A8/A9

Facilitair, ICT, informatie-veiligheid en privacy

Mantelzorg & vrijwilligers

Grondbedrijf, grondaan- en verkoop (o.a. snippergroen)

Project omgevingsvisie en invoering Omgevingswet

Intergemeentelijke en regionale samenwerking

Sport

Beheer vastgoed en accomodatiebeleid

Project woningbouw Limmerkoog

Representatie & communicatie

Dierenwelzijn

Project woningbouw Smallekamplaan

Vreemdelingenzaken

Schiphol

Personeel & organisatie