Openbare inloopavond beeldkwaliteitsplan centrumgebied

Uitgeest – In de afgelopen drie maanden is door een projectteam met omwonenden en belanghebbende partijen gewerkt aan een voorstel voor een beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied van Uitgeest. Het resultaat van dit werk wordt tijdens een openbare avond gepresenteerd en toegelicht door enkele deelnemers aan de werksessies. U bent van harte welkom op 6 juli a.s. vanaf 19 tot 21 uur in Dorpshuis de Zwaan.

Tijdens de avond in het dorpshuis kunnen vragen worden gesteld en kan op het voorgestelde model voor een beeldkwaliteitsplan worden gereageerd. De vragen en reacties worden betrokken bij de formulering van een nader advies aan het college van B&W. Dit advies mondt uit in een raadsvoorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Wat ging vooraf?
Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van het centrumgebied:
vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijsbaanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbestendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden  met een aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteitsplan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor deelname kon ter plekke worden opgegeven. Kort na die avond is de groep samengesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft gewerkt.

Wat wordt gepresenteerd?
Donderdagavond 6 juli wordt een maquette gepresenteerd die een beeld geeft van de beoogde bebouwing / functies in de verschillende delen van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC incl. nieuwe sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting daarvan voor gemotoriseerd verkeer en fietsers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing wordt geprojecteerd; de oplossingen voor parkeren en ontsluitingswegen.

Hierbij is van groot belang de kanttekening dat het hier nog niet gaat om een gedetailleerd stedenbouwkundig plan betreft en dat ook nog geen architectonische keuzes zijn gemaakt voor de bebouwing. Dat alles volgt in een later stadium in een verder uitgewerkt plan waarbij ook getoetst wordt op verkeer, water etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof naar fijn”. Dit vormt ook leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkundig plan, incl. de wettelijk/planologische besluitvorming.