Ontwerpbestemmingsplan ‘Westergeest 61’

UITGEEST – Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest geven er op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Westergeest 61’ te Uitgeest met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Ligging van het plangebied
Het plangebied is gelegen aan de oostzijde (achterzijde) van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest.

Inhoud van het plan
Het plan voorziet in de mogelijkheid tot het bouwen van drie extra woningen op het achtererf van het perceel Westergeest 61 te Uitgeest.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met de daarbij behorende verbeelding en bijlagen ligt met ingang van maandag 8 januari 2018 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Uitgeest, Middelweg 28 te Uitgeest. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijke-plannen.nl (vul bij plan-id in: NL.IMRO.0450.BpWestergeest61-ON01) en op de website van de gemeente Uitgeest, onder het kopje ‘Gemeentehuis’ en ‘Terinzagelegging’.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen aan de raad van de gemeente Uitgeest, Postbus7, 1910 AA Uitgeest, onder vermelding van ‘ ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Westergeest 61’. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 14 0251. De afspraak dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de termijn van de terinzagelegging, te worden gemaakt.