Omgevingsvisie 2015-2030: werken aan toekomst Uitgeest

Uitgeest – We zijn trots op ons mooie dorp. Hoe zorgen we ervoor dat Uitgeest ook in de toekomst mooi blijft?  Daarvoor moeten veel vragen worden beantwoord en keuzes worden gemaakt. Wat betekent dit dan voor het kleinschalige en historische karakter? En hoe behouden we het levendige karakter? Wat betekenen de keuzes voor het voorzieningenniveau en winkelbestand? Hoe kan Uitgeest optimaal profiteren van de Zaancorridor en het spoorboekloos treinrijden en zo haar goede bereikbaarheid verder verbeteren?

Door veranderingen in de wet gaat een structuurvisie in het vervolg Omgevingsvisie heten. In de Omgevingsvisie worden meer onderwerpen behandeld dan in een structuurvisie. Onderwerpen worden hierin met elkaar verbonden en afgewogen. Dit noemen we integraal beleid. Aan de Omgevingsvisie zullen dan nu ook het water-, natuurbeleid-, milieu- en verkeers- en vervoerplan worden toegevoegd. Hierdoor kan vooraf een bredere afweging plaats vinden.

Een Omgevingsvisie wordt daarmee een boekwerk dat antwoord geeft op hoe de verschillende vragen worden beantwoord en dus welke keuzes voor de toekomst worden gemaakt. De gemeente startte eind 2015 met het ontwerpen van een nieuwe visie, die straks de ‘Structuurvisie Uitgeest 2020’ moet vervangen. Vele inwoners en organisaties zijn in 2015-2016 benaderd over hun ideeën. Die zijn voor zover mogelijk verwerkt in een concept voor een nieuwe visie, die eind vorig jaar werd opgeleverd. Met het materiaal dat is opgehaald en met aanvullingen daarop gaat het college nu verder om de visie meer in lijn te brengen met de nieuwe Omgevingswet en de uitgangspunten van de gemeenteraad.

Allereerst worden nu de ontbrekende aspecten aangepakt. Daarna kan in samenspraak met de gemeenteraad en op basis van de inbreng van belangstellende inwoners worden gewerkt aan een nieuwe ontwerp-Omgevingsvisie. Inwoners die vorig jaar hebben meegedaan in het participatietraject krijgen bericht over de wijze waarop dat gaat gebeuren. Volgens de planning is de ontwerp-Omgevingsvisie rond de zomer gereed om ter inzage te worden gelegd. Een ieder kan dan een mening geven op de inhoud. Eind dit jaar kan de Omgevingsvisie dan ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Op de gemeentelijke website www.uitgeest.nl wordt onder het tabblad ‘Wijk & Wonen’, ‘Omgevingsvisie’ de komende periode actuele informatie verstrekt.