Meerjarenbegroting Uitgeest in teken ‘vitale dorpsgemeenschap’

Uitgeest – Het college presenteert de gemeenteraad van Uitgeest een programmabegroting voor 2016 die sluit met een positief resultaat van € 167.841. Dat gebeurt op basis van een verhoging van de onroerendezaakbelasting met 5% in 2016 en in 2017. Ook de meerjarenbegroting 2017-2020 laat dan een positief resultaat zien. Op grond van deze resultaten geeft het college de raad in overweging om de ozb met niet meer dan 1% (inflatiecorrectie) te laten stijgen. Ook dan blijven de resultaten de komende jaren positief, met uitzondering van 2020. Wat het college betreft gaat het tarief voor de afvalstoffenheffing met 4,6% omhoog (3,6% vanwege de afvalstoffenbelasting en 1% prijsindexering). Het tarief rioolrecht blijft gelijk aan vorig jaar.

De gemeenteraad behandelt de begrotingsplannen tijdens een openbare zitting op donderdag 5 november 2015.

Het college stelt in zijn aanbiedingsbrief dat begroting en meerjarenperspectief, binnen de uitgangspunten van een evenwichtig financieel huishouden, een daadwerkelijke bijdrage leveren aan de vitale dorpsgemeenschap Uitgeest. De inzet is om samen met inwoners de bibliotheekfunctie voor Uitgeest te behouden, samen met de sportverenigingen de faciliteiten voor hockey en korfbal uit te breiden en te verbeteren, en samen met de onderwijsinstellingen toekomstgericht te investeren in onderwijshuisvesting. Die huisvesting is overigens ook bedoeld voor andere, al dan niet jeugdgerichte activiteiten met een aantoonbare maatschappelijke meerwaarde.

Het begrotingsjaar 2016 zal verder in het teken staan van de realisatie van de ambities uit het Collegewerkprogramma en de beleidsvoornemens in de Kadernota 2016. In vogelvlucht:

– Dienstverlening aan iedereen die in Uitgeest woont, werkt en recreëert, staat centraal.

– Burgerparticipatie krijgt vorm door bij elke ingrijpende verandering in de openbare ruimte éérst met de inwoners te overleggen, en inwoners zo veel mogelijk de kans te bieden om hun eigen ideeën over hun eigen omgeving te realiseren.

– We maken werk van het efficiënt en effectief inzetten van middelen die we aan maatschappelijk vastgoed besteden, in wat voor vorm dan ook, om het maatschappelijk positief effect daarvan zo groot mogelijk te maken.

– We werken aan een evenementenbeleid dat het mogelijk maakt dat in Uitgeest prachtige, mooie festiviteiten blijven plaatsvinden, maar nemen óók de verantwoordelijkheid om dat veilig te kunnen laten gebeuren.

– Met het verkeersplan krijgen we een goed inzicht in de verkeersproblemen in Uitgeest, en de mogelijke oplossingen daarvoor. De verkeerssituatie bij scholen krijgt daarbij extra aandacht.

– Sinds 1 januari 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg, ondersteuning en participatie. We hebben als gemeente en regio in de afgelopen jaren hard gewerkt aan een goede voorbereiding op en uitvoering van deze taken. Nu breekt de tijd van doorontwikkeling aan. De nieuwe taken zijn voor ons een grote uitdaging. We willen kwalitatief goede zorg garanderen voor wie dat nodig heeft. Daarnaast hebben we aandacht voor zelfredzaamheid en het uitvoeren van taken binnen de budgetten. Want de nieuwe verantwoordelijkheden brengen ook financiële risico’s met zich mee, omdat de taken zijn overgedragen met een efficiencykorting die in de komende jaren steeds zal oplopen.

– Met inwoners, belangengroeperingen en maatschappelijk middenveld stellen we interactief de Structuurvisie Uitgeest 2015-2030 op, die antwoord geeft op en keuzes maakt in de belangrijkste vraagstukken voor de komende vijftien jaar.

– We gaan, ook interactief met bewoners en belanghebbenden, bepalen hoe we het gebied vanaf het gemeentehuis tot De Meet zodanig kunnen inrichten dat het een centrale rol in het dorp krijgt.

– We zetten middelen in voor duurzaamheidsverbetering, en zorgen ervoor dat de duurzaamheid ook in onze eigen bedrijfsvoering wordt verbeterd.

– De Werkorganisatie BUCH wordt in 2016 zodanig voorbereid, dat deze op 1 januari 2017 van start kan gaan.

Om alle genoemde doelen te bereiken, heeft het college de structuur van de ambtelijke organisatie per 1 juli 2015 aangepast. Het college realiseert zich dat het ook in 2016 te maken zal krijgen met plannen en besluiten van andere overheden: ‘Of het nu gaat over lucht-, weg-, vaar- of railverkeer, over planologie, geld, zorg of migratie, Uitgeest zal gevolgen ondervinden van besluiten van andere overheden, zoals provincie, Rijk of Europese Unie. Steeds zullen we, zo mogelijk in regionale afstemming, daarbij de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk behartigen.’