Meerjaren begroting Uitgeest positief.

Uitgeest – Het college presenteert de gemeenteraad van Uitgeest een sluitende programmabegroting voor 2015. De meerjarenbegroting 2016-2019 laat een positief resultaat zien. De opbrengst van de ozb wordt verhoogd met 10%, zoals in juni 2013 afgesproken bij het vaststellen van de Kadernota 2014. De tarieven afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht gaan daarentegen niet omhoog. De gemeenteraad behandelt de begrotingsplannen tijdens een openbare zitting op donderdag 6 november.
Het college geeft in de aanbiedingsbrief bij de begroting aan dat het koersvast zal zijn in de uitwerking en uitvoering van de nieuwe begroting, maar maakt daarbij wel een kanttekening. Gezien de dynamische ontwikkelingen die Uitgeest doormaakt, ligt het in de lijn van de verwachting dat de ambities en de bijbehorende financiële planning nog zullen worden bijgesteld. Zo is er bijvoorbeeld nog steeds geen duidelijk zicht op de financiële gevolgen van de decentralisaties. Het Rijk hevelt immers taken over naar de gemeenten en zal tegelijk een korting doorvoeren op de budgetten die daarbij horen. Hoe hoog die kortingen zijn en hoe die gaan uitpakken is nog niet bekend.
Een andere ontwikkeling van belang is de keuze die de gemeenteraden van Castricum, Uitgeest, Bergen en Heiloo gaan maken voor de vorm die de toekomstige samenwerking tussen de BUCH-gemeenten krijgt. De invulling daarvan en het beheerst afbouwen van de samenwerking binnen de IJmond en Zuid-Kennemerland zal de komende jaren gevolgen hebben aan zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant van de programmabegroting en meerjarenbegroting.
Het college blijft dus kritisch kijken naar zowel de inkomsten als de uitgaven van de gemeente Uitgeest. Het college maakt zich sterk voor een evenwichtige financiële huishouding: dat wil zeggen dat structurele uitgaven worden gedekt door structurele middelen.
Ondanks de krappe manoeuvreerruimte heeft het college toch kans gezien om een aantal plannen uit het Collegewerkprogramma 2014-2018 in de nieuwe begroting te verwerken. Zo wordt er voor 2015 geld vrijgemaakt voor groot onderhoud aan wegen en bruggen, een inhaalslag onderhoud gebouwen, het opstellen van een nieuwe structuurvisie, verkeersplan en visie Cultureel en Toeristisch Uitgeest en voor diverse beleidsplannen.
De begrotingsbehandeling door de gemeenteraad vindt plaats op donderdag 6 november. De vergadering in de raadzaal is voor iedereen toegankelijk en begint om 15.00 uur.