Meedenken over Verbinding A8-A9 in projectbureau in Assendelft

Uitgeest – De ontwerpen van de mogelijke tracés voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 worden uitgewerkt in een tijdelijk projectbureau. Maandag 5 september is dit projectbureau in gebruik genomen. Het is gevestigd aan Dorpsstraat 707 in Assendelft (op het terrein van bouwbedrijf Van der Gragt). Het projectbureau Verbinding A8-A9 is tot eind oktober iedere dinsdag van 17.00 tot 19.30 uur geopend voor publiek.

De planstudie Verbinding A8-A9 bevindt zich in de fase van het uitwerken van drie alternatieven: het Nul-plus-, Heemskerk- en Golfbaanalternatief. Deze eerste twee werden in april 2016 door de stuurgroep aangemerkt als meest kansrijke alternatieven. De laatste wordt op advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage nader onderzocht. Experts van de provincie, partners en adviesbureaus buigen zich in het projectbureau samen over de ontwerpopgaven op het gebied van verkeer, milieu, landbouw, cultureel erfgoed, stedelijke ontwikkeling en zo meer.

De inbreng van bewoners is onmisbaar bij het uitwerken van de ontwerpen. Op dinsdagmiddag en -avond kan iedereen vrijblijvend en zonder zich vooraf aan te melden bij het projectbureau langsgaan om te zien en te horen hoe de ontwerpen ervoor staan. Ontwerpers lichten dan met de kaart op tafel toe met welke ontwerpuitdagingen zij geconfronteerd worden en welke oplossingen zij zien. Hiervoor doen zij ook een beroep op de lokale kennis van bewoners.

In het projectbureau worden de drie alternatieven op hetzelfde detailniveau uitgewerkt en doorgerekend. Dit stelt de bestuurders van de samenwerkende partijen in staat om ze goed met elkaar te vergelijken. In de zomer van 2017 maken bestuurders dan de keuze voor het voorkeursalternatief. Dit voorkeursalternatief wordt ter inzage gelegd, zodat betrokkenen een reactie kunnen indienen. Naar verwachting kan in 2019 begonnen worden met de realisatie.