Lokatie opstelterrein sprinters N203 Uitgeest.

Uitgeest – De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen geven de voorkeur aan ‘Uitgeest N203’ als toekomstig opstelterrein voor sprinters met eindstation Uitgeest. Deze locatie ligt aan de zuidoostkant van de aansluiting van provinciale weg N203 op rijksweg A9. De gemeenten hebben in totaal acht alternatieven beoordeeld op hun voor- en nadelen. Ook aan de gekozen voorkeurslocatie kleven volgens de gemeenten bezwaren, maar die lijken hier beperkter van aard dan op de andere plaatsen.

Locatie ‘Uitgeest N203’ levert volgens de gemeenten de minste verstoring op voor mens, milieu en landschap. Daarbij weegt zwaar mee dat er bij deze locatie geen direct omwonenden zijn. De gemeenten delen hun keuze per brief mee aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Op 28 januari 2015 lichten zij dit nader toe in een bestuurlijk overleg met het ministerie, de provincie Noord-Holland en ProRail.

De gemeenten geven bij hun keuze voor ‘Uitgeest N203’ aan dat zij rekenen op een aantal maatregelen ter verzachting of compensatie van de gevolgen voor de omgeving van het inrichten van een opstelterrein voor sprinters. Er zal immers sprake zijn van hinder door geluid en licht. De openheid van landschap, groen en water wordt aangetast. Natuur, aardkundige en cultuurhistorische waarden zullen te lijden hebben. Bovendien kan sprake zijn van waardevermindering van woningen en agrarische bedrijven, alsmede beperking van agrarische bedrijvigheid en belemmering van mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Behalve maatregelen ter compensatie van deze nadelen verwachten de gemeenten een verbetering van het ruimtegebruik, de kwaliteit en het aanzicht van het stationsgebied van Uitgeest. Ook wordt aangedrongen op een minimalisering van het aantal rangeerbewegingen en een inpassing zo dicht mogelijk tegen de huidige infrastructuur van de N203 en A9.

Waarom een opstelterrein in de regio?
In 2010 heeft het Rijk een beslissing genomen over de invoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. Dat programma vereist tal van aanpassingen waaronder het realiseren van voldoende opstelcapaciteit in de nabijheid van station Uitgeest als eindstation voor sprinters. ProRail heeft voor dit opstelterrein in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu de afgelopen jaren een alternatievenonderzoek uitgevoerd. De acht door ProRail onderzochte alternatieven liggen in de gemeenten Uitgeest, Castricum, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

De vijf gemeenten hebben in overleg met het ministerie, de provincie en andere belanghebbenden kunnen deelnemen en meedenken in het onderzoek naar de alternatieven. Doel was om te komen tot een gezamenlijk voorkeursalternatief. De gemeenten zijn nog steeds geen voorstander van een opstelterrein in deze regio, maar zijn van oordeel dat met de voorgestelde locatie de schadelijke gevolgen maximaal kunnen worden beperkt. Het is uiteindelijk aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu om mede op basis van de adviezen van gemeenten, provincie Noord-Holland en ProRail te beslissen over de locatie van het opstelterrein. De realisatie daarvan wordt niet eerder verwacht dan 2020.

Meer informatie is in te zien op: http://www.prorail.nl/projecten/alkmaar-amsterdam.