Kadernota 2017: verbetering stationsgebied, zonnepanelen en eigen pluche

UITGEEST – In een extra raadsvergadering op donderdag 23 juni werd de Kadernota 2017 unaniem vastgesteld. In de Kadernota worden de uitgangspunten vastgesteld waaraan de begroting voor 2017 moet voldoen. Tijdens de vergadering werd ook een aantal moties op de Kadernota aangenomen. Deze hebben betrekking op de verbetering van het stationsgebied en de verduurzaming van Uitgeest. De motie over het stationsgebied werd ingediend door D66.

René Oud (D66): “Onlangs kwam naar voren dat het station van Uitgeest als een van de minst gastvrije stations van Nederland ervaren wordt. Ook heerst een breed gevoel van onveiligheid. Wij vinden dat een structurele aanpak van die onveiligheid nodig is, en willen daarom dat er een kader wordt vastgesteld. Op basis van dat kader kan het gesprek worden aangegaan met ProRail en NS. We dragen het college hierbij op om een gebiedsvisie op het stationsgebied te ontwikkelen.” De motie werd unaniem aangenomen. Ook het CDA hamerde op het belang van veiligheid.

Annemiek van de Vliet (CDA): “Wij hebben al meerdere malen aangegeven dat er meer politiecontrole moet komen op de bekende onveilige plaatsen in het dorp. Wordt het alcoholverbod wel gehandhaafd? Wordt er controle gehouden bij het station, Zienhouse en op de hangplekken? Het gevoel van onveiligheid en ontevredenheid neemt toe, ondanks inspanningen van de politie. Er is te weinig blauw op straat en wij roepen het college op om politie meer zichtbaar te maken.” Verduurzaming De andere motie, over het verduurzamen van Uitgeest, werd ingediend door de fracties van PU, UVP en PvdA.

De PU stelt dat duurzaamheid niet genoeg aan bod komt in de Kadernota. “Op het gemeentelijk vastgoed ligt nog geen enkel zonnepaneel, en de tijd om er alleen over te praten in plaats van te handelen ligt achter ons. We dragen het college op met concrete voorstellen te komen en budget vrij te maken voor projecten voor verduurzaming van Uitgeest.” Ook deze motie werd aangenomen.

Wonen
Een belangrijk punt in de Kadernota gaat over wonen en woningbouw. Vorige maand werd de Woonvisie goedgekeurd, waarin staat dat tot 2040 er behoefte is aan achthonderd nieuwe woningen. PU en UVP spraken daar nog eens hun zorgen over uit. Volgens PU is er geen ruimte voor achthonderd woningen en de UVP is bang vooral voor inwoners uit andere gemeenten te moeten bouwen. Wethouder Mens antwoordde: “We willen geen verstedelijking, maar het alternatief is dat we ‘nee’ moeten zeggen tegen onze kinderen en senioren. We willen hen niet Uitgeest uit sturen. Bij achthonderd woningen gaan we uit van het minimale groeiscenario. We gaan dus niet bouwen voor mensen van buiten, want dit aantal voldoet niet eens in de behoefte vanuit Uitgeesters zelf.”

Bert Weijers (Uitgeest Lokaal) benadrukte dat er geen verhoging van de onroerendezaakbelasting mag komen en stelde voor de ozb juist te verlagen. Wethouder Zwarthoed antwoordde echter dat het bestaande beleid wordt voortgezet. Dat betekent dat er alleen een trendmatige verhoging van de ozb zal plaatsvinden, in lijn met de inflatie.

Onvrede
Verder werden er drie moties ingediend door oppositiepartij PvdA. De partij wilde een sport- en cultuurpas instellen voor jongeren uit gezinnen met minimuminkomen. De tweede motie ging over extra budget voor het Sociaal Team en de derde motie over het verlengen van de gebruiksovereenkomst door zwembad De Zien. Die overeenkomst staat nu op vijf jaar, maar dat ziet de partij graag verlengd worden naar twaalf jaar. De moties werden alledrie met acht tegen zeven verworpen. Na de vergadering sprak Viola Breeuwer-Hofman (PU) daar haar onvrede over uit. Zij vindt dat er een verharding binnen de politiek is opgetreden. “De coalitie bestaat nu uit vier partijen met vier wethouders, met in de oppositie drie partijen, de PU, UVP en PvdA. We zien een starre verhouding van acht tegen zeven. Bij besluiten en moties is de uitslag bij voorbaat al bekend. Zo worden de moties van de oppositiepartijen vaak weggestemd. In hoeverre is de huidige politiek nog een afspiegeling van de keuze van de Uitgeester? Is de volksvertegenwoordiging zichtbaar of zit men voor het eigen pluche?”

Bron: De Uitgeester.nl