Informateur heeft zijn advies aan de Gemeenteraad gepresenteerd

Gemeentehuis Uitgeest. Foto: OSU-Radio

UITGEEST – Informateur, Han ter Heegde, heeft op dinsdagavond 17 april om 19.30 uur zijn advies aan de gemeenteraad van Uitgeest afgegeven. Ter Heegde gaf in de opening aan dat het verzoek van de PU was om te streven naar een brede coalitie met de wensen vanuit de hele raad en dit geen makkelijke opgave was. De eerste gespreksronden vonden plaats op 6 april hier waren vragen voor uitgegeven zodat men snel tot de kern kon komen.

De vragen die waren voorgelegd waren:

 • Met wie wilt u wel of niet een coalitie vormen en wie sluit u uit?
 • Wat zijn de vijf belangrijkste punten uit uw programma en welke zijn niet onderhandelbaar?
 • Hoe kijkt u aan tegen de financiële situatie van Uitgeest?
 • Heeft U wethouder kandidaten en wie zijn dat?

Uit deze vragen kwamen diverse conclusies:

 • Uitgeest heeft een daadkracht college nodig dat kan rekenen op een meerderheid van uit de raad. Dit was een unanieme opvatting van alle partijen.
 • Gelet op de omvang en de winst voor de PU moet deze zitting nemen in het college. Ook dit was een unanieme opvatting
 • De meeste partijen zeggen maximaal 3 FTE aan wethouders.
 • Een bredere coalitie dan 8 zetels.
 • De fracties verschillen van mening van het opstellen van een raad-programma zoals een aantal zware punten waar onder Tabijn, de ViVa en de burgers.
 • Er liggen een aantal zware beslissingen die moeten worden volbracht zoals het IKC, Sociale woningbouw en het tracé A8-A9.
 • En de financiële situatie met name de ontwikkeling in de BUCH, stations gebied.

Na het verkrijgen van deze informatie ging Ter Heegde denken wat hierin de beste coalitie vorming zou kunnen zijn uitgaande dat de PU erin moet. Daarnaast heeft D66 aangegeven dat het via een Raads akkoord zou moeten. Ook zijn er diverse wisselende persoonlijke ervaringen en preferenties vanuit het verleden. Met nadruk gaf Ter Heegde aan dat deze sterk moeten meewegen om tot een  stabiele coalitie te komen. Hierin acht hij een coalitie met de PU, PvdA en VVD het meest kansrijk daarbij moet er wel genoeg ruimte tot onderhandeling worden geboden. Mocht dit eventueel niet lukken dan is een coalitie PU, D66 en UVP een mogelijkheid.

In een tweede gesprek op 10 april heeft de informateur met de PU, PvdA en de VVD het inhoudelijk besproken. Daarin zijn diverse zaken besproken zoals het IKC en welke lokatie, Geesterheem, Burgers en de A8-A9.

De conclusie hieruit is als volgt:
Op 3 van de 4 punten zullen de partijen het eens worden tijdens de formatie. Het hoofdstuk IKC ligt hierin veel moeilijker. Hierin heeft de informateur de opdracht gekregen om met directie van Tabijn in gesprek te gaan of er enige ruimte is. Over de wethouders kandidaten waren de partijen het eens. Wat het IKC aangaat is Tabijn, gelet op de belofte en de verkiezingsuitslag, bereid om onder voorwaarden te praten over twee locaties. Behalve het ijsbaanterrein is ook de Vrijburg locatie een optie maar wel met kinderdagopvang. Dit geeft voldoende gespreksstof voor een formatie en vervolg onderhandelingen en gesprekken met Tabijn.

Wat betekent dit voor een formatie advies?

 1. Om tot een coalitie te komen is een grote compromis bereidheid nodig dan er nu is; als alle punten gehandhaafd blijven is er geen coalitie akkoord mogelijk.
 2. Er liggen onderling diverse persoonlijke ervaringen met elkaar vanuit het verleden die bepaalde kansrijke coalities onmogelijk maken.
 3. De meest kansrijke coalitie hierin is PU, PvdA en VVD er moet dan wel water bij de wijn worden gedaan.

Het advies is dan ook om met deze drie partijen de formatie te beginnen. Na 16 jaar moet men er nu uit gaan komen want er is haast geboden en stil staan is geen optie meer, aldus Ter Heegde. Want geen verantwoordelijkheid nemen of meebewegen schaad het algemeen belang. Mocht deze formatie poging niet slagen kan er programmatisch snel een coalitie tot stand kunnen komen met de PU, PvdA en de UVP maar dan met 8 van de 15 zetels. Mocht dit niet wenselijk zijn dan is de PU, VVD en D66 nog te onderzoeken.

Ter Heegde geeft wel het advies mee om een onafhankelijke formateur te benoemen met veel gezag. Tevens gaf hij aan dat de sfeer in Uitgeest zeer goed is en dat men over de verharding en in het belang van de kinderen er overheen zal stappen en het gaat versoepelen.

Na deze slot woorden was er nog de gelegenheid tot het stellen van vragen aan de informateur. Antoine Tromp (D66) vroeg of er nog een idee is naar de financiële situatie van Uitgeest. Er zijn nog enige reserves maar om diverse zaken te kunnen realiseren denk aan het IKC, Stationsgebied en Geesterheem moet er wel kostendragend gebouwd worden, maar tijdens de gesprekken waren en geen partijen die het met bepaalde voorstellen on eens waren.

Jan Schouten van de PU vroeg aan de PvdA en de VVD of ze bereid zijn om in gesprek te gaan over de adviezen. Hier op werd door Jack Zwarthoed (CDA) en Judie Kloosterman (Uitgeest Lokaall) gereageerd dat deze gesprekken met een formateur moeten plaats vinden. Mike Zuurbier (VVD) en Jelle Brouwer (PvdA) gaven aan open te staan voor een gesprek en pakken de handschoen aan om tot een eerste aanzet te komen. Schouten gaf aan dat er een mogelijke kandidaat formateur is en dat deze op een snel en kort termijn kan beginnen.

Advies informateur Ter Heegde aan de Gemeenteraad.