Grootschalige herinrichting De Koog op komst

De uiterste noordpunt van De Koog (foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest – Op 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad besloten om de investeringen vanuit het  meerjareninvesteringsplan in te zetten voor reconstructie van de wijk De Koog. Met de beoogde integrale aanpak van openbaar groen, riolering, verkeer, wegbeheer, speelvoorzieningen en openbare verlichting worden de beschikbare gelden zo doelmatig mogelijk besteed waar dit het meest noodzakelijk is.

Momenteel wordt gewerkt aan een plan van aanpak. Dat omvat onder meer bouwfasering, logistiek en financiën. Daarnaast wordt bekeken hoe belangrijke thema’s als klimaatadaptatie (wateroverlast, hittestress en verdroging) en duurzaamheid (energietransitie, duurzaam materiaalgebruik en duurzaam veilige inrichting) tot hun recht kunnen komen. Ook het betrekken van de inwoners van De Koog krijgt ruime aandacht.

Overige delen Uitgeest
Dat de investeringen de komende jaren worden ingezet voor de reconstructie van de Koog betekent niet dat er in de rest van Uitgeest geen werkzaamheden meer plaatsvinden. Vanuit de reguliere budgetten vindt grootschalig en kleinschalig onderhoud plaats op locaties waar dit noodzakelijk is.