Grondwateroverlast park De Koog wordt aangepakt

Uitgeest – Op 13 december 2017 is in het gemeentehuis van Uitgeest een bewonersavond voor de direct omwonenden van park De Koog. Bewoners krijgen hier informatie over de plannen om de grondwateroverlast terug te dringen en kunnen wensen en ideeën aandragen voor de herinrichting van het park en directe omgeving. De avond begint om 19.30 uur.
Er is voor gekozen om eerst het gedeelte rondom het park, de Koperwiekstraat en de Paltrokstraat aan te pakken. Hier is de overlast en daarmee de urgentie het grootst. Bovendien is de riolering hier aan vervanging toe. De planning is erop gericht om de werkzaamheden eind van dit jaar nog aan te besteden. Afhankelijk van de winterperiode kan dan in februari of maart 2018 worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden.

Wateroverlast kruipruimten
In park De Koog ondervinden wandelaars en spelende kinderen al enige tijd hinder van de drassigheid. Omwonenden hebben te maken met wateroverlast in de kruipruimten. In het najaar van 2015 heeft de gemeente Uitgeest tien peilbuizen in de omgeving geplaatst en sindsdien tweemaal per maand de grondwaterstand bijgehouden. De metingen hebben bevestigd dat er sprake is van grondwateroverlast.
Om tot een duurzame oplossing en doelmatige oplossing te komen is een ontwerp gemaakt voor de drainage van het park. Tegelijk is ook gekeken naar de aanpak van het groen, de riolering, spelmogelijkheden en het wegbeheer. Doel van deze integrale aanpak is de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten voor een toekomstbestendige, klimaatadaptieve en duurzame inrichting van het park. Een dergelijke aanpak vraagt veel tijd, vooral ook omdat de gemeente de direct omwonenden nauw wil betrekken bij de planvorming.