Groen licht voor nieuwbouw woningen en scholen

Aangeleverd

Uitgeest – De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering (30 januari) de ‘Gebiedsvisie voor de Centrumontwikkeling van Uitgeest’ vastgesteld. Dit is de opmaat voor een kwaliteitsimpuls van het centrum en ontwikkelingen op de vier schoollocaties in Uitgeest-Noord. De plannen voorzien in nieuwe woningen voor jong en oud, twee nieuwe scholen en een versterking van het centrum met maatschappelijke en culturele functies.

Het college is verheugd over deze belangrijke stap voor Uitgeest. Er is grote behoefte aan appartementen, zowel goedkoop als duur, huur en koop.

De gemeente treft allereerst voorbereidingen voor het bouwen van nieuwe levensloopbestendige appartementen op de Bibliotheek- en Meetlocatie. Het bestemmingsplan moet gewijzigd worden en daarvoor worden de nodige procedures opgestart.

Per deelgebied worden de inwoners van Uitgeest actief betrokken. Het participatietraject start in het tweede kwartaal van 2020. De start van de bouw wordt verwacht in 2021, oplevering van de woningen in 2023.

In de vastgestelde gebiedsvisie worden meer locaties genoemd die de komende jaren vrijkomen en waar woningen kunnen komen. Voor de ontwikkelingen op de locaties staat een doorlooptijd gepland tot en met 2027.

Realisatie twee kindcentra
Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de bouw van twee nieuwe kindcentra (Binnenmeer en Paltrok) in samenwerking met schoolbestuur Tabijn in volle gang. Met dit besluit van de raad kunnen het college en Tabijn daarmee voortvarend verder. De verwachting is dat omwonenden en andere belanghebbenden van de Paltroklocatie vanaf het tweede kwartaal van 2020 worden betrokken bij het ontwerp van het nieuwe kindcentrum. De verwachting is dat de bouw start in 2021 en oplevering in 2023.

Sportzaal volgt
Tenslotte heeft de raad besloten dat het college opdracht krijgt om binnen het Centrumgebied een locatie te zoeken voor een nieuwe sportzaal, ter vervanging van De Meet. Ook daarmee wil het college voortvarend aan de slag, zodat de sportverenigingen kunnen gaan uitkijken naar een nieuwe sportzaal.