Gemeenteraden vrijwel unaniem voor ambtelijke fusie

Foto: Castricum 105
Foto: Castricum 105
Uitgeest – De gemeenteraden van de BUCH hebben maandagavond 19 januari 2015, gezamenlijk bijeen in het gemeentehuis van Castricum, ingestemd met het voorstel van de colleges om te gaan werken aan een ambtelijke fusieorganisatie voor Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Die organisatie moet op 1 januari 2017 van start kunnen gaan. Verder werd besloten om de periode tot de zomer te benutten voor het verder uitwerken van een bedrijfsplan. De besluiten in de vier gemeenteraden werden vrijwel unaniem genomen.
Via een amendement werd het oorspronkelijke voorstel van de vier colleges nog wat verder aangescherpt: het voorgestelde ‘besluit’ van de colleges heet nu een ‘zwaarwegend principebesluit’. Het amendement benadrukt ook nog eens de beoogde startdatum: 1 januari 2017.
Een motie van de Uitgeester PvdA haalde ook met ruime steun de eindstreep. Met die motie roepen de gemeenteraden de vier colleges op ervoor te zorgen dat de gemeenteraden na de totstandkoming van de fusie hun diverse rollen (kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend) goed kunnen blijven uitoefenen. Ook vraagt de motie om speciale aandacht voor de griffie in de nieuwe fusieorganisatie. De raden willen verder een stevige vinger in de pap (houden) bij de besteding van de eventuele besparingen.