Geen unaniem advies stuurgroep A8-A9 aan GS

Verkeerssituaties bij Krommenie en Assendelft.
Foto: (c) Michiel Wijnbergh

Persbericht van de stuurgroep Verbinding A8-A9

De leden van de stuurgroep Verbinding A8-A9, bestaande uit de Vervoerregio Amsterdam, Rijkswaterstaat en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen, hebben kennis genomen van de onderzoeken om te komen tot een voorkeursalternatief. Op basis van de resultaten komen de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad en Velsen en Rijkswaterstaat tot een voorkeur voor het Golfbaanalternatief. Zij constateren dat het Golfbaanalternatief het beste oplossend vermogen heeft tegen de minste kosten.
De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest hebben een voorkeur uitgesproken voor het Heemskerkalternatief. Voor Beverwijk en Heemskerk geldt dat de respectievelijke gemeenteraden moties hebben aangenomen die het Golfbaanalternatief uitsluiten. In de moties wordt naar het oordeel van deze gemeenteraden aangegeven dat het Golfbaanalternatief wordt uitgesloten omdat dit alternatief negatief uitpakt voor de leefbaarheid van de bewoners van de Heemskerkse en Beverwijkse woonwijk Broekpolder.

Gedeputeerde Staten stellen, als bevoegd gezag, een voorlopig voorkeursalternatief (VVKA) vast. In hun besluit nemen zij het advies van de stuurgroep mee. De voorzitter van de stuurgroep, gedeputeerde Elisabeth Post heeft  geen voorkeur uitgesproken. Dit vindt plaats in GS, waar besloten wordt over het VVKA. Het besluit wordt op korte termijn verwacht. Het VVKA wordt vervolgens ter inzage gelegd zodat betrokkenen een inspraakreactie kunnen indienen.

Onderzoeken

Voor het verbeteren van de Verbinding A8-A9 is een milieueffectrapportage uitgevoerd naar drie alternatieven: het Nul-plus-, Golfbaan- en Heemskerkalternatief. Voor de alternatieven is ook een kostenraming gemaakt en een maatschappelijke kosten-batenanalyse opgesteld.

Verbinding A8-A9

Het ontbreken van een goede oost-westverbinding zorgt dagelijks voor files op de provinciale wegen N203 en N246. Dit leidt in Krommenie en Assendelft tot ernstige overlast, van onder meer sluipverkeer, geluidhinder en slechte luchtkwaliteit. Een betere verbinding tussen de A8 en A9 is van groot belang om deze problemen op te lossen. De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen onderzoeken samen de mogelijkheden om de doorstroming en de leefbaarheid voor nu en voor de toekomst te verbeteren.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de stuurgroep Verbinding A8-A9. De stuurgroep bestaat uit de partners provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Rijkswaterstaat als inhoudelijk adviseur. De stuurgroep wordt voorgezeten door de provincie Noord Holland.