Eerst een gedegen onderzoek IKC op Paltrok lokatie

Uitgeest – Tijdens de openbare vergadering van de Commissie Grond Gebiedszaken (GGZ) stond een advies tot onderzoek Paltrok lokatie als gebied voor een IKC op de agenda.

Een buurtbewoner van de Paltrok lokatie, is met stomheid geslagen en uite, tijdens het inspreken, haar ontzetting over het onderzoek naar deze lokatie. Hierbij deelde ze menig tegenargument zoals, verkeersveiligheid; auto’s kunnen bij drukte geen kant op wat kan leiden tot een verkeersinfarct waarbij de veiligheid van de kinderen in het geding komt. Tevens zijn de naaste bewoners bang voor veel geluidsoverlast met name tijdens het speelkwartier. Ze refereerde hierbij aan het geschreeuw en gegil bij een “gewone” school met 100 kinderen maar kijk eens naar 500 kinderen bij een IKC. Nu wonen ze in een oase van rust maar dan breekt de hel los. Ook de kwaliteit van leven wordt aangetast maar vooral het uitzicht; beton ipv groen en dan nog de waarde vermindering van de woning. Wat gebeurt er met het park? Wordt dat voor een deel gesloopt? Waar blijven dan de spelende kinderen? De wandelaars met hun hond? Zij sluit af met de woorden “ Variant Paltrok? Nee dat niet , nooit niet!” Ze zullen alles op alles zetten om tegen een IKC op deze lokatie te zijn.

De paltrokschool is in 2013 door de ISOB gesloten en staat sinds dien nog steeds leeg met uitzondering van de huidige “Anti kraak” bewoners.

De heer Mens (VVD) is benieuwd naar het karakter van participatie. Is er nog ruimte voor participatie, welke besluiten liggen vast? Worden de omwonenden geraadpleegd en geïnformeerd en komt er een gedegen verkeersonderzoek? Want een verkeersonderzoek hangt samen met een goed plan. Wordt er in vergelijk met het ijsbaanterrein ook de parkeergelegenheid onderzocht? Of wordt het straks het past eigenlijk niet op de Paltrok lokatie dus dan maar passend maken?

De heer Schouten (PU) is een voorstander van 2 scholen tot 2030 in het “oude” dorp en is voor een onderzoek voor een IKC voor maximaal 500 leerlingen op de Paltrok lokatie. Er moeten, volgens de provincie, 800 woningen “aan deze kant van het dorp” gebouwd worden. Deze opdracht van de provincie geeft niet aan waar de woningen moeten komen. Het is aan de gemeenteraad om te bepalen in hoeverre deze opdracht wordt uitgevoerd. Dit betekend, extra leerlingen dus 2 scholen behouden in het oude dorp die 350 tot maximaal een groei naar 500 leerlingen mogelijk maakt.

De heer Weijers (Uitgeest Lokaal) meent dat de uitwerking van het amendement tot onderzoek van de Paltrok lokatie nu wordt afgezwakt. Een IKC past niet op de Paltrok lokatie. Dat wordt de hoogte in en vraagt dan om een wijziging in het bestemmingsplan. Weijers is van mening dat het laten uitvoeren van een onderzoek wederom weggegooid geld is. Wel vraagt hij de vraag aan de oppositie dat als uit het onderzoek blijkt dat een IKC niet past, ze bereid is dit te accepteren.

De heer Oud (D’66) is het op een aantal punten met Weijers eens en is ook van menig dat een IKC niet past op de Paltrok lokatie. Maar is nog wel benieuwd of de sportzaal ook is meegenomen in de ruimte indeling anders is het geen IKC.

De heer Rodenburg (CDA) is geen voorstander van deze lokatie maar stemt wel in met een onderzoek. Ook de instelling van de PU noemt hij “draaikonten” en zegt dat de PU afdaalt naar 2 scholen omdat een IKC misschien niet op de lokatie past en dan is een onderzoek verloren tijd en weggegooid geld.

Mevrouw Krom (UVP) geeft aan dat het blijft kiezen uit 2 kwaden, de ijsbaan of de Paltrok. Er moet na een gedegen onderzoek een besluit genomen worden maar de omwonenden moeten betrokken worden en zeker geluisterd worden naar hun ideeen. Ze memoreerde nog even aan een uitspraak van Uitgeest Lokaal uit 2015 dat deze partij voorstanders was van 2 scholen in het oude dorp “ Luister die band maar eens af. Als we binnenkort geen besluit nemen, heb je dikke kans dat er appartementen komen met 2 of meer bouwlagen.”

De heer Brouwer (PvdA) heeft geen probleem met een goed en gedegen onderzoek naar deze lokatie. “We zitten niet te klaverjassen. Er moet een goed onderzoek komen. 2e bouwlaag? Oke maar dan wel inclusief sportzaal en er moet duidelijkheid zijn in een duidelijke verkeersroute”. Daarbij is hij benieuwd naar de participatie die in het voorstel komt tijdens de inloopavond. Een IKC op deze lokatie 2 hoog met een kap betekend minder inlevering van het park waardoor er slechts 15% van het 16.500m2 metende park gebruikt hoeft te worden als speelplein.

Huisvesting van onderwijs moet gebasseerd worden op reeds bestaande en geplande woningbouw. Dergelijke plannen zijn er nog niet in Uitgeest. Tevens blijkt uit de woonvisie dat er woningbehoefte is voor een- of twee persoonshuishouden (zonder kinderen) en niet aan eengezinswoningen. Een ieder is het er dus mee eens dat er eerst een goed onderzoek moet komen naar een IKC op de Paltrok lokatie waarbij er ook geluisterd wordt naar de omwonenden. Tevens is er voorgesteld om onder ouders met schoolgaande kinderen, in de de leeftijd tot 12 jaar, een enquête te houden welke lokatie zij het beste achten.

Wordt vervolgd……