Druk bezochte inloopavond beeldkwaliteitsplan geslaagd

Dorpshuis de Zwaan was donderdagavond 6 juli een druk bezochte openbare inloopavond over het Centrumgebied (foto: gemeente Uitgeest).

Uitgeest – Donderdagavond 6 juli 2017 vond in Dorpshuis de Zwaan vanaf 19 tot 21 uur een inloopavond plaats over het beeldkwaliteitsplan voor het centrumgebied. Ruim 200 belangstellenden, onder wie omwonenden, leden van organisaties en verenigingen, raadsleden en leden van het college lieten zich door de deelnemers aan de werksessies van de afgelopen drie maanden informeren over hun voorstel voor een beeldkwaliteitsplan. De bedoeling van de avond was de bevindingen van zoveel mogelijk mensen te horen over het beeldkwaliteitsplan.
De plannen werden op vier plaatsen in de grote zaal van het dorpshuis gepresenteerd op grote posters. Centraal in de zaal trok een maquette voortdurend grote belangstelling. Die geeft, te midden van de bestaande bebouwing, een beeld van de beoogde bebouwing en functies in de verschillende delen van het gebied: onder meer de plaatsing van het IKC met een half verdiepte sportzaal op het ijsbaanterrein en de ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer en fietsers/voetgangers; de indeling van groen en bomen; de door Viva! Zorggroep beoogde nieuwbouw; de plaatsen waar nieuwe woonbebouwing en horeca en ontspanning kan komen.
De maquette is de komende tijd te zien in de hal van het gemeentehuis. Tijdens de avond werden een kleine 150 formulieren ingeleverd met reacties op het gepresenteerde beeldkwaliteitsplan. Wie het formulier mee naar huis heeft genomen kan het nog tot en met 14 juli inleveren op het gemeentehuis. Tot die datum kan ook per e-mail worden gereageerd op het adres: yvonnegroen@debuch.nl. De ingeleverde vragen en reacties worden – voor zover mogelijk – vertaald naar aanpassingen en verbeteringen in het advies dat aan het college van B&W wordt voorgelegd. Dit advies mondt uit in een raadsvoorstel dat naar verwachting in september 2017 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

Status van het plan
Het beeldkwaliteitsplan is nog geen gedetailleerd stedenbouwkundig plan. Het plan wordt na besluitvorming verder uitgewerkt, waarbij ook getoetst wordt op verkeer, water etc. Er wordt gewerkt volgens het principe “van grof naar fijn”. Dit vormt ook leidraad in de beoogde besluitvorming door de raad: na dit globale beeldkwaliteitsplan volgt nog een fijnmaziger stedenbouwkundig plan, incl. de wettelijk/planologische besluitvorming.

Wat ging vooraf?
Op 8 dec. 2016 nam de raad van Uitgeest een besluit over de aanpak van het centrumgebied: vestiging van een Integraal Kindcentrum (IKC) op het ijsbaanterrein, vernieuwing van het zorgcentrum Geesterheem, levensloopbestendige woningbouw en versterking van de centrumfunctie in het gebied. Voorts gaf de raad aan dat rekening diende te worden gehouden met een aantal randvoorwaarden die voortkwamen uit de participatie die voorafging aan dit raadsbesluit.
Op 27 maart 2017 vond een informatieavond plaats over de uitvoering van dit besluit: het college gaf opdracht tot de opstelling van een beeldkwaliteitsplan in overleg met omwonenden en belanghebbenden. Belangstelling voor deelname kon ter plekke worden opgegeven. Vervolgens is de groep samengesteld die de afgelopen maanden in vijf werksessies aan het voorstel heeft gewerkt.