Collegewerkprogramma 2016 – 2018 grotendeels uitgevoerd

UITGEEST – Het college van burgemeester en wethouders heeft bij haar aantreden eind 2015 een
collegewerkprogramma vastgesteld. Aan het eind van de collegeperiode is er een evaluatie van het werkprogramma opgesteld. Vrijwel het gehele programma is uitgevoerd.
Slechts enkele onderwerpen zijn nog niet afgerond, onder andere door het uitblijven van besluitvorming door de gemeenteraad.
Het college van burgemeester en wethouders, gevormd door CDA, D66, Uitgeest Lokaal en VVD, heeft bij haar aantreden eind 2015 een collegewerkprogramma vastgesteld. De titel van dat programma is Samen leven, samen werken en samen bouwen aan een sterk, welvoorzien en zorgzaam Uitgeest.
In het programma is aangegeven welke doelen het college voor ogen heeft en wat men wil doen om die doelen te bereiken. Uitgangspunt voor het college is de leefbaarheid van Uitgeest, met bijzondere aandacht voor (de kwaliteit van) de woonomgeving, de staat van de voorzieningen en de manier waarop we als gemeenschap met elkaar willen omgaan.
Aan het eind van deze collegeperiode is er een evaluatie van het werkprogramma opgesteld. Hieruit blijkt dat vrijwel het gehele werkprogramma is uitgevoerd.
Slechts enkele onderwerpen zijn nog niet afgerond. Soms is dat omdat beslissingen door andere overheden genomen moeten worden. Soms is dat door het uitblijven van besluitvorming door de gemeenteraad, zoals de bouw van een IKC en het beeldkwaliteitsplan voor het centrum, waardoor ook nog geen keuzes zijn gemaakt voor woningbouwlocaties.
De evaluatie is toegezonden aan de raad en is te lezen op de gemeentelijke website.
Enkele in het oog springende onderwerpen, die zijn gerealiseerd, zijn:
– het zoveel mogelijk op participatieve wijze oppakken van nieuwe ontwikkelingen en plannen;
– het vaststellen van beleids- en/of beheersplannen voor bruggen, openbaar groen, rioleringen en wegen;
– een visie voor de ontwikkeling van het stationsgebied, inclusief een nieuwe verbindingstunnel onder het spoor; – het behoud van een leesvoorziening;
– het vaststellen van duidelijke subsidieregels;
– de oprichting van het Vrijwilligerssteunpunt;
– het invoeren van een nieuwe en succesvolle opzet van het jongerenwerk;
– het instellen van een jeugdfonds voor sport en cultuur;
– een woonvoorziening in het Fort Krommeniedijk;
– aansluiting bij de duurzame energiecorporatie Regio Alkmaar;
– een tweewekelijkse inzameling van plastic, metaal en drankverpakkingen;
– een meerjarenuitvoeringsplan duurzaamheid en milieu, met een financiële bijdrage voor burgerinitiatief DUEC; – een budget voor de integrale sanering van de wijk Koog Noord;
– de afronding van het sportpak door de aanleg van twee nieuwe velden voor hockey en korfbal;
– het vaststellen van planologische kaders voor de ontwikkeling van het Erfgoedpark;
– de bebouwing van het plan Smallekamplaan;
– het overbrengen van de ICT-voorzieningen en de belastingheffing van de gemeente Velsen naar de Werkorganisatie BUCH;
– een sluitende meerjarenbegroting, waarbij de structurele inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn.