Bestuurlijke Agenda Vliegverkeer Schiphol vastgesteld

Uitgeest – Met het vaststellen van de Bestuurlijke Agenda Schiphol, verlengen de gemeenten Alkmaar, Bergen, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Velsen de samenwerking om de hinder van vliegverkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen in de regio te verminderen.

De komende jaren zal Schiphol blijven groeien. Enerzijds belangrijk, want Schiphol is voor de regio van economisch belang, maar anderzijds ook een aandachtspunt, omdat onze regio in het verlengde van de Polderbaan ligt als start- en landingsbaan; overdag en ’s nachts. Daarbij komt ook de grens van 500.000 vluchten, zoals die in het Alders-akkoord van 2008 is overeengekomen, snel in zicht. Door samen te werken en de invloed te bundelen willen deze acht gemeenten nadrukkelijker meepraten over hoe de groei van Schiphol in goede banen kan worden geleid. Via de Bestuurlijke Agenda zetten de bestuurders in op het zo veel mogelijk beperken van de hinder van het vliegverkeer en de daaraan gekoppelde milieugevolgen.

Leefbaarheid Uitgeest
Voor het college van Uitgeest speelt daarbij nog een grote rol dat het terugdringing van de overlast van Schiphol als een wezenlijke bijdrage ziet aan de leefbaarheid in de gemeente. Die staat volgens het Uitgeester college toch al onder toenemende druk door verkeers- en andere factoren.

De Bestuurlijke Agenda is de opvolger van de Strategische nota Schiphol 2013. Met deze Agenda leggen bestuurders uit de regio IJmond-Alkmaar vast op welke wijze zij zullen inzetten op hinderbeperking. In de Agenda wordt naast geluidhinder ook aandacht gegeven aan veiligheid, luchtverontreiniging, wonen en vliegen en de communicatie met bewoners. Het gaat hier niet om eigen vastgesteld beleid van de acht gemeenten, maar om de inzet in het bestuurlijke circuit in de Omgevingsraad Schiphol. Daarnaast richt de Bestuurlijke Agenda Schiphol zich vooral op punten die niet expliciet in het Alders-akkoord staan vermeld.

De belangrijkste punten:

  • Nader onderzoeken van de economische betekenis van de nachtvluchten voor de mainportfunctie.
  • Verder inperken van de hinder van nachtvluchten; vaste aan- en uitvliegroutes in de nacht voor alle start- en landingsbanen.
  • Hoger aanvliegen, zeker als de nabijgelegen Zwanenburgbaan niet in gebruik is of als er sprake is van nauw omschreven vaste naderingsroutes waardoor twee landingsbanen vaker dan nu open gesteld kunnen worden.
  • Geen hinderverplaatsing naar de regio IJmond-Alkmaar door de bouw van 100.000 woningen in de Metropool Amsterdam.
  • IJmondgemeenten met grondgebied binnen de beperkingencontour voor geluidgevoelige bestemmingen, zullen in die gebieden zelf heel terughoudend zijn met bouwplannen.