Bekendmaking Wet geluidshinder Langebuurt 81.

Uitgeest – De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt, namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, bekend dat voor de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een hogere waarde voor de geluidbelasting is vastgesteld.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest, een verzoek om vaststelling van een hogere waarde in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Omgevingsdienst IJmond. De vastgesteld hogere waarde heeft betrekking op wegverkeerslawaai.

De bevoegdheid van het college van Uitgeest tot vaststelling van hogere waarden voor de geluidsbelasting is gedelegeerd aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond. De directeur van de Omgevingsdienst IJmond heeft het besluit tot vaststelling van een hogere waarde voor de geluidbelasting ten behoeve van de omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest genomen.

Het besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 5 augustus 2015 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 ter inzage bij de Omgevingsdienst IJmond, Stationsplein 48b te Beverwijk en van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdags van 09.00 t/m 12.00 uur bij het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 te Uitgeest gedurende openingstijden.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding van ‘Besluit hogere waarde Wet geluidhinder Omgevingsvergunning Langebuurt 81 te Uitgeest’.