Aanleg en gemeentelijke samenwerking A8-A9

Kaart via Provincie Noord Holland
Kaart via Provincie Noord Holland

Regio – De regionale overheden ijveren al jaren voor een betere verkeersdoorstroming tussen de snelwegen A8 en A9. In 2014 is hiertoe een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de provincie, de stadsregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad, Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen. Verder wordt er zowel ambtelijk als bestuurlijk samen opgetrokken. De partijen zijn overeengekomen dat de provincie Noord-Holland namens de samenwerkende partijen optreedt als initiatiefnemer en bevoegd gezag.
Samenwerkingsovereenkomst Planstudie Fase 1 (pdf – 478,18 kb)

Financiële bijdragen
De samenwerkingspartners hebben gezamenlijk een bedrag van 111 miljoen gereserveerd om de aanleg van de verbinding mogelijk te maken. Rijkswaterstaat Noord-Nederland West is aangehaakt bij dit project, omdat de verbinding op de juiste wijze op de beide rijkswegen moet worden aangesloten.
Zie ook: Financiële bijdragen partners vastgelegd

Provincie Noord-Holland
De provincie blijft investeren in de ontwikkeling van Noord-Holland. Zij werkt daarom aan veel projecten om de provinciale infrastructuur te verbeteren, waaronder Verbinding A8-A9. In de regio ontbreekt een goede oost-westverbinding en dit levert grote problemen op voor de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. In het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur is voor het verbeteren van de verbinding een flink bedrag in de meerjarenbegroting opgenomen.

Amsterdam
Voor het wegennet in de stadsregio is de Investeringsagenda Weg opgesteld, waarin het verbinden van de A8 met de A9 als belangrijke doelstelling is opgenomen. De Stadsregio draagt daarom fors bij aan de Verbinding A8-A9. Met haar financiële inbreng in dit project, waarbij haar belangen verder reiken dan de regiogrens, is zij een belangrijke partner in dit regionale project.

Gemeente Zaanstad
De inzet van Zaanstad is: een verbinding van de A8 met de A9 die goed landschappelijk wordt ingepast en aansluit op Saendelft-West, daarvoor is door de gemeenteraad in Zaanstad geld gereserveerd.

Gemeente Uitgeest
Indien gekozen wordt voor een alternatief dat aansluit bij Heemskerk, uitgangspunt van de samenwerkingsovereenkomst, zal een belangrijk deel van de weg over Uitgeester grondgebied lopen. De gemeenteraad heeft in december 2014 een positief besluit genomen over een financiële bijdrage aan de aanleg van de weg.

Gemeente Heemskerk
Momenteel zijn er zeven verbindingsalternatieven in onderzoek. Heemskerk heeft een financiële bijdrage gekoppeld aan de Heemskerkvariant dan wel aan een variant welke na de planstudiefase 1 beter bijdraagt aan de leefbaarheid en/of bereikbaarheid van Heemskerk.

Gemeente Beverwijk
Beverwijk is voorstander van een verbinding tussen de A8 en de A9 en bestuurlijk partner in dit regionale project. De gemeenteraad heeft eind 2014 een positief besluit genomen over een financiële bijdrage aan de aanleg van de weg.

Gemeente Velsen
Als bestuurlijke partner in dit regionale project is Velsen uiteraard voorstander van een goede verbinding tussen de A8 en de A9. Zij draagt onder voorwaarden bij aan dit project. De nieuwe verbindingsweg is met name van betekenis voor de economische bedrijvigheid in Velsen en in de regio.

Bron: Provincie Noord-Holland